ලංකාවේ ලෝක උරුම ගණන කීයද ?

මේ වන  විට ලංකාවේ ලෝක උරුම 08 නම් කර ඇත. ඒවා නම්, අනුරාධපුර පොලොන්නරුව සීගිරිය දබුල්ල මහනුවර සිංහරාජ වනාන්තරය ගාලු කොටුව මාධ්‍ය කදුකරය (හෝර්ටන්  තැන්න , ශ්‍රී පාදය , නකලස් කදුවැටිය ) නකලස් කදුවැටිය මෑතකදී සොයාගත් ලෝක උරුමයයි. මේ ලෝක උරුම නම් කරන්නේ  UNESCO සංවිධානය මගිනි.ඔබ දන්නවද  වැඩිම ලෝක උරුම ගණනක් තිබෙන්නේ කොහෙද ...

Read More »